Senin, 28 Maret 2011

Shahih Tarik Ath-Thabari jilid 1

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari
Tarikh Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; tahqiq, takhrij & ta’liq, Muhammad bin Thahir Al Barzanji;  penerjemah, Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq, Ahmad Hapid, SH., Beni Hamzah; editor, Abu Jibran  Al Mughni, M. Iqbal Kadir -- Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.
5 jil. ; 23.5 cm

Judul asli : Shahih Tarikh Ath-Thabari
ISBN 978-602-8439-68-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8439-69-5 (jil. 1)

1. Judul I. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq                                   II. Ahmad  Hapid, SH., III. Beni Hamzah;  
IV. Abu Jibran  Al Mughni. V. M. Iqbal Kadir                      


Cetakan : Pertama, Maret 2011
Cover : A & M Desain
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
   Website: www.pustakaazzam.com
E-Mail:  pustaka.azzam@gmail.com / admin@pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.


Daftar Isi


PENDAHULUAN ... 1
Definisi Tarikh ...1
Faktor-Faktor Munculnya Ide Historiografi (Penulisan Sejarah... 3
Perkembangan Ilmu Sejarah... 8
Al Akhbari ...15
Lahirnya Ahli-Ahli Sejarah Terkemuka... 26
Masa Kehidupan Ath-Thabari... 31
Testimoni Para Ulama Untuk Ath-Thabari... 34
Hari Wafatnya Ath-Thabari... 36
Guru Ath-Thabari dalam Ilmu Tarikh... 37
Metodologi Penulisan Ath-Thabari Dari Segi Positif Dan Negatifnya... 44
Nilai Positif Pada Kitab Tarikh Ath-Thabari... 46
Nilai Negatif Pada Kitab Tarikh Ath-Thabari... 52
Analisa Terhadap Riwayat Sejarah dan Ide Mengulang Penulisan (Rehistoriografi) Sejarah Islam... 57
Syarat dan Ketentuan Historiografi Islam (Penulisan Sejarah)... 63
Penjabaran Tentang Metode Penulisan Kembali (Rehistoriografi)                        Sejarah Islam... 70
Takhrij (Mengidentifikasi) Riwayat Ath-Thabari dan                                     Memisah-Misahkannya Antara Shahih dan Dha’if... 77

MENGENAL KITAB TARIKH ATH-THABARI... 89

MENGENAL IMAM ATH-THABARI.. 105
Pembahasan Pertama: Ath-Thabari Dan Ilmu Sejarah... 105
Pembahasan Kedua: Buku-Buku Sejarah Ath-Thabari ...112
Pembahasan Ketiga: Metodologi Penulisan Ath-Thabari... 139
PENGANTAR KITAB TARIKH ATH-THABARI EDISI SHAHIH... 163

NAMA-NAMA PERIWAYAT ATH-THABARI DAN                           STATUS KELAYAKANNYA ...165
Nama-nama yang Menggunakan Alias ...210
Nama-nama Alias yang Menggunakan “Ibnu”... 217
Nama-nama Alias yang Menggunakan Julukan... 218

MUQADDIMAH ATH-THABARI... 219

SEPUTAR WAKTU... 225
Definisi Waktu... 225
Jumlah Waktu Yang Diciptakan Dari Awal Hingga Akhir... 226
Membuktikan Penciptaan Waktu... 235
Dalil Kefanaan Waktu... 237
Allah Maha Qaqim Dan Maha Pencipta... 238
Makhluk Paling Awal Diciptakan... 243
Adakah Makhluk Yang Diciptakan Sebelum Qalam... 248
Apa Saja Yang Tercipta Dalam Enam Masa... 253
Apakah Malam Lebih Dahulu Diciptakan Daripada Siang?... 256
Faktor Kutukan Atas Iblis... 259
Ayat Dan Hadits Shahih Tentang Penciptaan Iblis Dan Kisahnya                   Bersama Adam As... 259

NABI ADAM AS... 277
Masa Tinggal Adam Di Surga... 277
Adam Diturunkan Ke Muka Bumi... 280
Tempat Mendarat Adam Dan Hawa... 281
Setelah Adam Diturunkan Ke Muka Bumi... 287
Wafatnya Adam AS... 290
Perbedaan pendapat mengenai umur Adam dan usia berapa Allah SWT memanggilnya keharibaan-Nya... 290
Nabi Adam dalam Al Qur`an... 299
Penciptaan Adam AS... 299
Berbagai Peristiwa Sepanjang Perjalanan Hidup Bani Adam Sejak Raja Syits bin Adam Hingga Masa-Masa Yurda... 319

Nabi Idris AS... 321
Peristiwa yang Terjadi pada Masa Nabi Nuh AS... 323
Nabi Nuh AS ... 327
Kisah Para Penyembah Berhala... 341
Nabi Nuh AS Mengajak Menyembah Allah... 342
Pembuatan Bahtera Nuh AS.. .352
Muatan Bahtera Nabi Nuh AS... 355
Puncak Badai Topan... 358
Peristiwa pada Dekade antara Nuh AS dan Ibrahim AS ...360
Ibrahim AS dan Raja-Raja Persia... 367
Pembangunan Baitullah (Ka’bah)... 375
Ujian Allah kepada Ibrahim AS dengan Beberapa Kalimat ...386
Luth bin Haran AS dan Kaumnya... 388
Nabi Luth AS... `391
Penyimpangan Kaum Nabi Luth... 392
Luth AS dan Kaum yang Menyimpang... 399
Hukuman Kaum Luth... 406
Nabi Ibrahim Al Khalil AS... 413
Dakwah Ibrahim kepada Bapaknya... 413
Penyembahan Bintang-bintang... 416
Bangsa Babilonia dan Penyembahan Berhala... 418
Sikap Ibrahim AS terhadap Berhala... 424
Ibrahim AS Dibakar Hidup-Hidup... 428
Perdebatan Ibrahim AS dengan Musuhnya... 431
Ibrahim AS Hijrah ... 434
Ibrahim AS Hijrah bersama Puteranya (Ismail) dan Ibunya (Hajar)... 441
Kisah Nabi yang Hendak Disembelih (Ismail AS)... 449
Nabi Ishaq AS... 457
Kelahiran Nabi Ishaq AS... 457
Pembangunan Rumah Kuno (Ka’bah)... 463
Pujian Allah kepada Ibrahim AS... 470
Nabi Ayub AS... 487
Kesembuhan Ayub AS... 489

Nabi Syu’aib AS... 493
Penduduk Madyan ... 493
Penduduk Madyan dan Nabi Syu’aib AS... 497
Adzab Allah... 510

Nabi Yusuf AS... 517
Keajaiban-Keajabian yang Terjadi pada Masa Hidup Israil... 517
Mimpi Yusuf AS ... 520
Pembuangan Yusuf AS... 523
Yusuf AS Berpindah dari Dasar Sumur ke Istana Raja Mesir... 528
Upaya Isteri Raja Mesir yang Merayu Yusuf AS... 531
Kesaksian Seorang Saksi dari Keluarga Istri Al Aziz... 534
Yusuf AS Dipenjara... 539
Yusuf AS Dibebaskan dari Penjara  ... 543
Pengangkatan Yusuf AS sebagai Bendahara Kerajaan... 547
Pertemuan Yusuf AS dengan Saudara-saudaranya... 549
Yusuf AS dan Ayahnya (Ya’qub AS)... 566

Ya’qub AS dan Anak-Anaknya... 571

Khidir, Musa dan Pembantunya, Yusya’ AS... 585
Nabi Musa AS... 599
Pembunuhan Anak Laki-laki Bani Israil... 603
Masa Kecil Musa AS di Rumah Firaun... 603
Musa AS Menetap di Madyan... 608
Pertemuan Musa AS dengan Dua Orang Anak Perempuan dan Ayah   Mereka yang Sudah Tua ... 613
Tongkat Musa AS... 621
Pertemuan Musa AS dan Firaun... 635
Musa AS dan Para Tukang Sihir... 639
Para pembesar kaum Firaun Mendorong Firaun untuk Menyiksa                      Musa AS... 652
Firaun Tenggelam bersama Bala Tentaranya... 664

Yusya’ bin Nun AS... 683
Daud AS... 687

Kisah Sulaiman bin Daud AS... 693
Nabi Sulaiman AS ...693
Mewarisi kenabian... 693

Nabi Zakaria AS... 715
Nabi Isa AS... 727
Kelahiran Isa AS... 740
Pengangkatan Isa AS dan Ketidakbenaran Pendapat yang                      Mengatakan bahwa Isa AS Disalib ... 765

Kisah Ashabul Kahfi... 769

Yunus bin Matta... 771
Sikap penduduk Ninawa... 773
Yunus AS Ditelan Ikan Paus... 774
Keistimewaan Yunus AS... 779
Kaum Yasin ... 779
Allah SWT Mengutus Tiga Orang Rasul... 787
Kisah Tubba’ di Masa Pemerintahan Qabbadz dan Masa Anusyirwan... 789

Kelahiran Nabi muhammad SAW... 791
Rasulullah SAW... 795

Rp. 169.000