Selasa, 04 Januari 2011

Tafsir Ath-Thabari jil. 22

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari
Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Misbah, Abdul Somad, Abdurrahim Supandi; editor, Besus Hidayat Amin, Edy Fr. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
19 jil. ; 23 cm

Judul asli : Jami’ Al Bayan an Ta‘wil Ayi Al Qur`an
ISBN 978-979-1368-67-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-602-8439-12-1 (jil.22)

Desain: A & M Desain
Cetakan: Pertama, Juli 2009
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kamp. Melayu Kecil III No.15
Jakarta-Selatan 12840
Telp.: (021) 830 9105 / 831 1510
Fax.: (021) 829 9685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini, tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang


Lanjutan SURAH Ash-shaaffaat
Ayat 153-157 1
Ayat 158-160 4
Ayat 161-164 9
Ayat 165-169 18
Ayat 170-173 25
Ayat 174-177 29
Ayat 178-182 33
SURAH shaad
Ayat 1-2 1
Ayat 3 47
Ayat 4-5 55
Ayat 6-7 61
Ayat 8-9 70
Ayat 10-11 71
Ayat 12-14 76
Ayat 15-16 80
Ayat 17-20 91
Ayat 21-22 108
Ayat 23 115
Ayat 24 120
Ayat 25-26 141
Ayat 27-29 145
Ayat 30-33 149
Ayat 34-35 160
Ayat 36-40 171
Ayat 41-42 187
Ayat 43-44 194
Ayat 45-47 203
Ayat 48-49 213
Ayat 50-51 215
Ayat 52-54 218
Ayat 55-60 222
Ayat 61 238
Ayat 62-64 239
Ayat 65-66 245
Ayat 67-70 247
Ayat 71-74 252
Ayat 75-76 255
Ayat 77-79 257
Ayat 80-83 259
Ayat 84-86 260
Ayat 87-88 265

SURAH AZ-ZUMAR
Ayat 1-3 271
Ayat 3-4 279
Ayat 5 281
Ayat 6 284
Ayat 7 295
Ayat 8 300
Ayat 9 306
Ayat 10 313
Ayat 11-13 316
Ayat 14-15 317
Ayat 16-18 320
Ayat 19-20 327
Ayat 21 330
Ayat 22 333
Ayat 23 336
Ayat 24-25 341
Ayat 26 344
Ayat 27-28 345
Ayat 29 347
Ayat 30-32 354
Ayat 33-34 359
Ayat 35 365
Ayat 36-37 368
Ayat 38 372
Ayat 39-40 375
Ayat 41 377
Ayat 42 379
Ayat 43-44 382
Ayat 45 385
Ayat 46 387
Ayat 47 389
Ayat 48 390
Ayat 49 391
Ayat 50-51 393
Ayat 52 396
Ayat 53 397
Ayat 54-55 410
Ayat 56 413
Ayat 57-58 417
Ayat 59 421
Ayat 60 424
Ayat 61-62 426
Ayat 63 429
Ayat 64-65 431
Ayat 66-67 433
Ayat 68 446
Ayat 69 457
Ayat 70-71 461
Ayat 72 463
Ayat 73-74 464
Ayat 75 475
SURAH Ghaafir
Ayat 1-3 481
Ayat 4-5 490
Ayat 6 493
Ayat 7 495
Ayat 8 499
Ayat 9 501
Ayat 10-11 503
Ayat 12 512
Ayat 13-14 514
Ayat 15-16 516
Ayat 17 523
Ayat 18-20 524
Ayat 21 533
Ayat 22 535
Ayat 23-24 536
Ayat 25 538
Ayat 26 540
Ayat 27-28 543
Ayat 29 549
Ayat 30-31 550
Ayat 32-33 553
Ayat 34 561
Ayat 35 562
Ayat 36-37 566
Ayat 38-39 573
Ayat 40 574
Ayat 41-42 576
Ayat 43 579
Ayat 44-45 583
Ayat 46 586
Ayat 47-48 593
Ayat 49-50 596
Ayat 51-52 598
Ayat 53-55 603
Ayat 56 605
Ayat 57 608
Ayat 58 609
Ayat 59-60 611
Ayat 61 616
Ayat 62-63 618
Ayat 64-65 619
Ayat 66 623
Ayat 67 625
Ayat 68-69 626
Ayat 70-74 630
Ayat 75-76 635
Ayat 77 638
Ayat 78 639
Ayat 79-81 642
Ayat 82 646
Ayat 83 648
Ayat 84 650
Ayat 85 651
SURAH Fushshilat
Ayat 1-4 655
Ayat 5 658
Ayat 6-7 661
Ayat 8-9 665
Ayat 10 672
Ayat 11 682
Ayat 12 685
Ayat 13-14 689
Ayat 15 692
Ayat 16 694
Ayat 17-18 702
Ayat 19-20 707
Ayat 21-22 710
Ayat 23 719
Ayat 24 723
Ayat 25 724
Ayat 26-27 727
Ayat 28 731
Ayat 29 732
Ayat 30 735
Ayat 31-32 744
Ayat 33-34 747
Ayat 35-36 754
Ayat 37 758
Ayat 38 759
Ayat 39 761
Ayat 40 765
Ayat 41-42 769
Ayat 43 773
Ayat 44 775
Ayat 45 786
Ayat 46 788
Ayat 47 789
Ayat 48-49 792
Ayat 50 795
Ayat 51 798
Ayat 52 799
Ayat 53 801
Ayat 54 804
SURAH Asy-syuuraa
Ayat 1-3 807
Ayat 4-5 810
Ayat 6 814
Ayat 7 815
Ayat 8 820
Ayat 9-10 822
Ayat 11 824
Ayat 12 830
Ayat 13 832
Ayat 14 839
Ayat 15 842
Ayat 16 847
Ayat 17-18 851
Ayat 19-20 853
Ayat 21 857
Ayat 22 859
Ayat 23 861
Ayat 24 877
Ayat 25 880
Ayat 26 882
Ayat 27 886
Ayat 28 889
Ayat 29 891
Ayat 30-31 893
Ayat 32-33 897
Ayat 34-36 901
Ayat 37-38 907
Ayat 39-40 910
Ayat 41-42 915
Ayat 43-44 919
Ayat 45 923
Ayat 46-47 928
Ayat 48 930
Ayat 49-50 932
Ayat 51 939
Ayat 52-53 942
SURAH az-zukhruf
Ayat 1-3 949
Ayat 4 951
Ayat 5 954
Ayat 6-7 960
Ayat 8 961
Ayat 9-10 963
Ayat 11-12 965
Ayat 13-14 968
Ayat 15-17 976
 
Harga Rp. 191.000,-
---------------------------