PROFIL

 Bismillahirrahmaanirrahiim
Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala serta memohon doa dan perlindungan agar senantiasa selalu dalam keridhaan-Nya. amin. Shalawat serta salam marilah kita persembahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad shallallu 'alaihi wa salam, sebagai nabi terakhir untuk umat manusia sekalian alam, begitu juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu berpegang teguh akan ajaranya hingga akhir zaman.

Berbekal atau menyiapkan sesuatu apapun yang dianggap perlu dan penting adalah perkara yang tidak bisa terbaikan begitu saja oleh manusia. Terutama bagi kaum muslimin yang terdiri dari berbagai kewajiban yang tertancap dalam diri kaum muslimin. Kewajiban inilah yang menjadi pemicu utama untuk terus mempersiapkan jiwa dan raga sebagai sarana memenuhi kewajiban yang tertanggung di dalamnya.

 Jangan sampai ada satu pun kewajiban yang terlalaikan dalam diri kaum mulimin untuk memenuhi segala kewajiban yang sudah dibebankan dalam dirinya oleh Allah. Contoh; shalat adalah perkara yang paling fital dalam diri kaum muslimin yang tidak boleh untuk ditinggalkan apa lagi terlalaikan. Dan semoga kita tidak menjadi orang muslim yang berat dalam memenuhi segala kewajiban.      

Tidak lepas dari pada tujuan kami, kami (Pustaka Azzam) sebagai penerbit buku Islam klasik "karangan ulama-ulama termashur", yang insya Allah istiqamah untuk menerbitkan kitab-kitab rujukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyaratakat muslim Indonesia kususnya dan negara-negara lain, agar labih mudah mempelajari ilmu-ilmu Allah yang diwariskan kepada ulama-ulama, mengingat kitab-kitab tersebut menggunakan bahasa Arab yang sebagian kaum muslimin kurang menguasai bahasa tersebut, kaitannya adalah dengan maksud mempermudah pemahaman kaum muslimin yang berada di Indonesia dan negara-negara lainnya dalam memahami Ilmu Allah dengan bahasa yang lebih mudah dipahami (Bahasa Indonesia).

Katalog online ini juga berperan penting untuk menunjang kepentingan kaum muslimin dalam mencari bahasan-bahasan dengan lebih mudah. Semoga kami selalu istiqamah dalam meng-update buku-buku selanjutnya dengan tepat waktu.

Saran dan masukan untuk membangun terwujudnya katalog online agar lebih baik sangat kami harapkan dari para pembaca sekalian.

Ucapan terima kasih kami kepada para pembaca sekalian dan kepada BLOGSpot, yang selalu mendukung terwujudnya katalog online ini, insya Allah.


Hormat kami
Admin Pustaka Azzam
Penerbit Buku Islam Rahmatan